Formål

Viktig informasjon

Konvertitt Stiftelsen var opprinnelig tenkt å være en egen stiftelse, men det ble raskt besluttet at tiltaket skal være er en underavdeling av misjonsstiftelsen Aksjon for Håp – www.aksjonforhaap.no - og er således underlagt Aksjon for Håps styre og revisor. Konvertittstiftelsen er underlagt denne stiftelsens statutter som samsvarer helt med våre opprinnelige tanker. www.aksjonforhaap.no/generell-info.html

Henry Østhassel vil fortsette å fungere som redaktør for tiltaket vi kaller Konvertittstiftelsen ved at han har ansvaret for web og Facebook side.

Tiltaket skal i første omgang bistå med å få Zahra, Amin og barna tilbake til Norge slik at de får saken opp for retten med de beste advokater til en rettssak som vil lage presedens for andre konvertitt saker. Deretter er intensjonen å bistå andre konvertitter. Visjonen (drømmen) er at Amin og Zhara skal komme til Norge og drifte tiltaket.

Vil du bistå med å hjelpe å få dem tilbake til Norge kan du gi ditt bidrag til vår konto nr. 3070 10 41204

Nedenfor er våre opprinnelige utkast til vedtekter for en egen stiftelse som altså er lagt under Aksjon for Håp sine statutter:

Utkast til Vedtekter for Konvertitt Stiftelses formål

§ 1 Stiftelsens navn
Stiftelsens navn er Konvertitt Stiftelsen for støtte til kristne konvertitter.

§ 2 Stiftelsens formål
Stiftelsen er en ideell samfunnsnyttig stiftelse som har som formål å kunne gi økonomisk bistand til:

  1. Kristne konvertitter som står i fare for å bli tvangssendt tilbake til islamske land.
  2. Sørge for at kristne konvertitter får den aller beste juridiske bistand.
  3. Spore opp og hjelpe tvangs eskorterte konvertitter i livsfare tilbake til Norge.
  4. Arbeide for å endre lovverket slik at ekte konvertitter ikke kan tilbakesendes til Islamske land eller til andre religioner der det er forbundet med straff eller forfølgelse for å konvertere til kristendommen.

Stiftelsen skal samle inn og motta bidrag, samt administrere og kontrollere fordelingen av de midler som Stiftelsen mottar.
Stiftelsen skal helt eller delvis betale omkostningene for den beste juridiske bistand for kristne konvertitter som trenger juridisk hjelp.
Stiftelsen skal betale helt eller delvis for ekstern hjelp styret mener er nødvendig.

§ 3 Stiftelsens grunnkapital
Det arbeides med utformingen.

§ 4 Stiftelsens inntekter
Det arbeides med utformingen.

§ 5 Stiftelsens styre
Stiftelsen skal ha et styre på 3 til 5 medlemmer. Styret er stiftelsens øverste
organ og er ansvarlig for forvaltningen og for at det til en hver tid finnes en
organisasjon og avtaler som ivaretar en tilfredsstillende virksomhet i henhold til
de retningslinjer som følger av lov og disse vedtekter.

Styret oppnevnes av Interimsstyret som består av:
Henry Østhassel
Mindejordet 20
4560 Vanse
og
Knut Harry Nilsen
Kirsebærveien 34
4635 Kristiansand S

Styret velger selv sin leder og nestleder. Styret kan meddele prokura.
Styremøter holdes når styreleder beslutter det eller et styremedlem krever det.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til
stede. I tilfelle stemmelikhet, har styreleder dobbeltstemme.
Valgperioden for styremedlemmer er to år. (Hmmmm. Hvem skal så velge nytt styre, det arbeides med utformingen)

§ 6 Daglig drift
Det arbeides med utformingen.

§ 7 Stiftelsens sete
Stiftelsen skal ha sitt sete og sin regnskapsførsel i Farsund kommune.

§ 8 Tildeling
Stiftelsens styre skal bruke midlene til formål i tråd med Stiftelsens vedtekter i
møter som protokolleres.
Styret kan gi nærmere regler retningslinjer om de forutsetninger som må være oppfylt for å
kunne være akseptert som mottaker av midler fra Stiftelsen, samt prosedyre
for søknad og tildeling. Styret kan selv fremme kandidater som stiftelsen skal støtte.

Ved godkjenning av Stiftelsen som lotteriverdig, forutsettes utarbeidet
særskilte retningslinjer for tildeling av lotterimidler, for å ivareta de til en hver
tid gjeldende forutsetninger og krav gitt i Lotterilov og relevante forskrifter.

§ 9 Mottaker av midler
Stiftelsens daglige ledelse vil til enhver tid følge med og delta aktivt i sakene som mottar midler fra Stiftelsen.
Stiftelsen kan til enhver tid trekke seg fra en sak ihht. lover og regler om ledelsen eller styret finner det nødvendig.

Stiftelsen skal til enhver tid legge ut i stiftelsens webside hvilke saker stiftelsen arbeider med og i samråd med advokaten legge ut informasjonen advokaten mener er forsvarlig.
Stiftelsen skal årlig rapportere om anvendelsen av midlene i stiftelsens webside.
En slik rapport skal inneholde en nærmere beskrivelse av midlenes
anvendelse, samt et revidert regnskap som skal legges tilgjengelig i stiftelsens webside www.konvertittstiftelsen.no

§ 10 Kapitalforvaltning
Stiftelsens kapital forvaltes av styret, som sørger for en betryggende
regnskapsførsel. Det påhviler styret å oppnevne en autorisert revisor for
nødvendig kontroll med styrets forretningsførsel og tildeling av midler.
Revisor skal tre måneder etter utløpet av et regnskapsår avgi en revisjonsrapport
som også omhandler bruk av midler.
Rapporten skal umiddelbart oversendes den offentlige myndighet som har
tilsyn av stiftelser.

§ 11 Kapitalens plassering
Det arbeides med utformingen.

§ 12 Konvertitt Pris
Det arbeides med utformingen.

§ 13 Opphevelse av Stiftelsen
Ved en eventuell opphevelse av Stiftelsen skal alle tilgjengelige midler tilfalle
formål i tråd med Stiftelsens vedtekter.

§ 14 Endring av vedtektene
Disse vedtektene kan endres etter enstemmig beslutning fra et samlet styre og
godkjennelse fra den offentlige forvaltning som til enhver tid har tilsyn med
stiftelser og stiftelsesmidler. Det kan imidlertid ikke gjøres endringer i
vedtektene som medfører at Stiftelsen ikke lengre kan motta inntekter fra
lotterier.

Informasjon

Konvertittstiftelsen ble stiftet som en spontan reaksjon etter den brutale utsendelsen av familien Hekmatara den 15. januar 2014.

Websiden, inkludert denne siden er under utvikling og har flere mangler som vil komme til etter hvert.

Vi kan også komme i skade å skrive feil som vil bli rettet opp straks vi blir oppmerksomme på det. Vi håper på forståelse.